Veckans ord #95 - Kommun

09.08.2022

Den minsta officiella administrativa enheten kallades länge för en socken (något som jag kanske återkommer till i ett senare inlägg), men år 1862 lades grunden för den enhet som vi idag känner som kommunen i och med kommunalförordningarna. Följande år, 1863, delades landet in i tre sorters kommuner: landskommuner, köpingskommuner och stadskommuner. För att inte göra det här inlägget för långt kommer jag inte att gå närmare in på vad varje reform innebar för kommunens verksamhet, utan kommer att fokusera på enhetens historia och hur vi fick dagens kommunindelning.

Landskommunerna befattade sig med små områden kring landsorter. Köpingskommunerna och stadskommunerna hade ansvar för större och tätare befolkade orter. Från och med 1863 till och med 1970 var kommunalfullmäktige det högsta politiska organet i lands- och köpingskommuner. Högsta beslutande organ för små kommuner var kommunalstämman. Stadskommuner hade stadsfullmäktige. En tidig variant av landsting, på den här tiden också kallade sekundärkommuner, grundlades också i 1862 års förordningar.

År 1946 beslutade riksdagen en reform av systemet, och sex år senare, år 1952, kom den välkända storkommunsreformen, vars syfte var att utöka kommunernas ansvarsområden samt att slå samman kommunerna till större enheter. Antalet kommuner i Sverige mer än halverades från nästan 2 500 stycken till drygt 1 000 stycken. Detta berodde delvis på en snabb urbanisering, som tvingade städer och större byar initiativ att fysiskt expandera. För att ha plats att göra detta ville man slå ihop större orters kommuner med de mindre omkringliggande enheterna för att ha tillgång till mer mark.

Det växande ansvaret ledde till politiskt efterfrågan på en ytterligare reform. Beslut om en sådan fattades 1969 och reformen drevs igenom 1974. I och med detta avskaffades de tre typerna av kommuner, vilket gav oss det enhetliga kommunbegreppet. Sammanslagningar uppmuntrades fortfarande, men eftersom det var många kommuner som inte frivilligt gick samman med sina grannar kom tvångssammanslagningar, vilka decimerade antalet kommuner från drygt 1 000 efter storkommunsreformen till 278 år 1974. Från och med 1977 har några få kommuner delat sig, vilket har ökat antalet något, men på det stora hela taget är det från 60- och 70-talen som vi fick den kommunala karta som vi har idag.

Lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!